O. Jacek Gniadek unosi hostie podczas Mszy świętej w Tanzanii.

Kim Jesteśmy

O. Jacek Gniadek w Tanzanii

Jesteśmy posłani, aby wszystkie narody poznały światło Słowa.

Przez swą nazwę czujemy się w szczególny sposób zobowiązani wobec Słowa Bożego i Jego posłannictwa. Jego życie jest naszym życiem, Jego posłannictwo naszym posłannictwem.

Naszą posługę misyjną pełnimy we wspólnocie życia ze Słowem Wcielonym, które daje nam żywy przykład miłosnego oddania się Ojcu i bezinteresownej służby ludziom. Obecnie, w ramach Zgromadzenia Słowa Bożego pracuje ponad 6000 księży i ​​braci zakonnych w 84 krajach. Istnieje 60 prowincji, a nasza Prowincja Chicago jest największą na półkuli zachodniej.

Słuchając słowa Bożego i żyjąc według niego stajemy się współpracownikami Słowa Bożego. Staramy się żyć tak, by ludzie poznali, że we własnym życiu doświadczyliśmy Królestwa Bożego, które głosimy innym.

Przykład Jezusa określa, w jaki sposób mamy wziąć udział w jego posłannictwie. Dlatego usiłujemy dostosować się do konkretnych sytuacji ludzi, wśród których pracujemy. Otwarci i pełni szacunku dla religijnych tradycji narodów dążymy do dialogu ze wszystkimi i niesiemy im Dobrą Nowinę o miłości Bożej. Okazujemy szczególną miłość biednym i uciśnionym.


Nasz Charyzmat

O. Mariusz Mielczarek słucha spowiedzi w Boliwii

Głoszenie Słowa Bożego

Tworzyć nowe wspólnoty Ludu Bożego, zabiegać o ich wzrost, jaki o ich łączność między sobą i z Kościołem powszechnym. Na pierwszym miejscu i przede wszystkim pracujemy tam, gdzie Ewangelii jeszcze w ogóle nie głoszono, albo głosi się ją w niedostatecznym stopniu, albo gdzie Kościół miejscowy sam nie jest jeszcze zdolny do życia. Wszystkie inne zadania staramy się ukierunkować na te pierwszorzędne cele.

Uważamy za swój obowiązek głoszenie Słowa Bożego wszystkim ludziom.

Misjonarz Werbista w grupa biednych dzieci w Paragwaju

Otwartość na Znaki Czasu

W świecie rozdartym niesprawiedliwością i warunkami bytowymi niegodnymi człowieka wiara upomina nas, abyśmy uznali obecność Chrystusa w zepchniętych na marginesy, angażowali się na rzecz braterstwa i sprawiedliwości między ludźmi, przeciwko egoizmowi i nadużywaniu władzy. Otwarci na znaki czasu i wymogi apostolatu staramy się kroczyć nowymi drogami, aby skuteczniej wypełniać misyjny nakaz.

Wiara wymaga od nas uznania obecności Chrystusa w ubogich i uciśnionych.

O. Kazimierz Abrahamczyk podczas Mszy świętej z Koreańczykami

Rady Ewangeliczne

Prostymi, publicznymi ślubami - Bogu poświęconej czystości, ewangelicznego ubóstwa i apostolskiego posłuszeństwa - odpowiadamy na wezwanie wcielonego Słowa Bożego. Ślubami tymi wiążemy się ściślej z Panem, ze współbraćmi z Zakonu i z Kościołem. One dają nam większą stałość i wolność w wykonywaniu naszych misjonarskich zadań.

Ślubujemy, czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.

Ojciec Zdzisław Grad z grupa chrześcijańskich królów na Madagaskarze

Międzynarodowość

Znamienną cechą naszego życia wspólnotowego jest to, że współbracia różnych narodowości żyją i pracują razem. W ten sposób dajemy świadectwo powszechności Kościoła i wzajemnego braterstwa pomiędzy ludźmi. Międzynarodowość nie jest celem samym w sobie, ale środkiem, który pozwala kształtować naszą otwartość na świat i odmienność kultur.

Jesteśmy międzynarodowym zgromadzeniem zakonnym.

Young adults with candles

 

Wspomóż Misjonarzy Werbistów!

Twoja ofiara pomoże naszym kapłanom i braciom zakonnym głosić Ewangelię w najdalszych zakątkach świata.

ZŁÓŻ OFIARĘ